Centrum Wsparcia Klienta

Filtrowanie wiadomości

 • Szybkie tworzenie filtrów
 • Selektywne pobranie
 • Operacje filtrów
 • Tworzenie, edycja i usuwanie filtrów

 • Szybkie tworzenie filtrów
  W The Bat! istnieje zdolność do szybkiego tworzenia prostych filtrów. Dla tego można nie tworzyć Filtracji wiadomości (menu Konto->Filtracja wiadomości). 

  Aby utworzyć filtr, wystarczy wybrać wiadomość i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift + F. Pojawi się okno ustawień filtru: 


  Można szybko utworzyć filtr za pomocą menu Specjalne-> Utwórz filtr... w oknie głównym lub w menu kontekstowym listy wiadomości. 

  Nazwa filtru domyślne jest taka sama, jak adres nadawcy. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola, aby zobaczyć inne warianty nazwy - temat lub adres odbiorcy. Można również wprowadzić własną nazwę nowego filtru. 

  W sekcji Wykryte w polu należy określić warunki stworzenia filtru. W taki sposób można sortować wiadomości po polu nadawca, temat lub odbiorca. W przypadku wybrania wielu warunków, filtr będzie działać, jeśli są spełnione wszystkie określone warunki. 

  Następnie trzeba wybrać, dla których wiadomości będzie zastosowany dany filtr: Odebrane, Wysłane, Przeczytane lub Odpowiedzi

  W sekcji Operacje trzeba określić, jakie działania zostaną zastosowane do wiadomości, które spełniają określone warunki. 

  Żeby wiadomość przenieść do określonego folderu, wybierz Przenieś do. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder, do którego wiadomość zostanie przeniesiona.

  Wiadomość można również zaznaczyć flagę lub zaparkować. Można łatwo usunąć znacznik flagi lub anulować zaparkowanie wiadomości, dla których są spełnione warunki, jeśli wybierze się odpowiednie działanie przy tworzeniu filtru. 

  Aby przypisać kolor grupie wiadomości, należy aktywować opcję Pokoloruj i w menu rozwijanym wybrać żądaną kolorystyczną grupę. 

  Opcja Dopisz do początku listy filtrów musi być aktywowana w przypadku, gdy instieją inne filtry. Sprawdzanie wiadomości zgodnie z filtrami zaczyna się od góry do dołu, dlatego trzeba przenieść filtr na pierwsze miejsce w liście filtrów. 

  Jeśli zostanie aktywowana opcja Utwórz wspólny filtr, wtedy dany filtr będzie stosowany do wszystkich skrzynek pocztowych. 

  Kliknij przycisk OK, aby utworzyć filtr i zamknąć okno tworzenia filtru. Filtr zostanie utworzony w menu Filtracja wiadomości dla danej kategorii wiadomości. Filtr będzie aktywny, a więc będzie działać automatycznie dla nowych wiadomości, odpowiadając wyznaczonym warunkom. 


  Kliknij przycisk Edycja, aby utworzyć nowy filtr i edytować go w menu Filtracja wiadomości, korzystając z zaawansowanych możliwości dostosowania parametrów filtru i operacji. Wybierz opcję Anuluj, aby zamknąć okno bez zapisywania filtru.

  0  

  Selektywne pobranie
  W Filtracji wiadomości można tworzyć filtry, za pomocą których The Bat! będzie usuwać wiadomości bezpośrednio z serwera bez czekania na ich ładowanie w programie. Takie filtry selektywnego pobierania poczty mogą być stosowane do zwalczania wirusów, spamu i innych niechcianych wiadomości. 

  Wybierz odpowiednią sekcję w drzewie folderów i utwórz nowy filtr. 


  W prawej części okna pojawi się obszar tworzenia filtru. Tutaj musisz podać nazwę filtru i warunki - tak samo, jak przy tworzeniu innych filtrów. Warunków dla filtrów selektywnego pobierania jest mniej, ponieważ część informacji o wiadomościach jest dostępna dopiero po ich załadowaniu. 


  Zakres działań dla takiego filtru jest ograniczony do trzech opcji: 

     • usuń natychmiast - wiadomość zostanie usunięta z serwera 

     • ignoruj - wiadomość pozostanie na serwerze jak nowa, ale można ją pobrać później  

     • ignoruj i oznacz jako pr. – wiadomość pozostanie na serwerze, ale The Bat! nie będzie uważać jej jako nowej 

  Można skonfigurować wiele filtrów selektywnego pobierania do zwalczania spamu i innych niechcianych wiadomości. Spam-wiadomość prawie nigdy nie jest adresowany osobiście, więc jeśli otrzymasz wiadomość od nieznanego autora i wiadomość również nie będzie skierowana osobiście do Ciebie, wtedy bardzo prawdopodobne, że jest to spam. Na tej podstawie można stworzyć następujący filtr: 


  Można również zabronić pobieranie wiadomości w zależności od tematu. Nie jest tajemnicą, że jeśli Temat zawiera takie słowa jak: viagra, loteria, itp., to prawdopodobnie ta wiadomość to spam. Dodaj słowa, które są najbardziej powtarzane w polu Temat w spamie-, który często przychodzi do Ciebie: 


  Niektóre serwery poczty rozpoznają spam przy użyciu oprogramowania SpamAssassin i dają podejrzanym wiadomościom nagłówki, które The Bat! używa do blokowaniu spamu. Taki filtr jest bardzo skutecznym w walce ze spamem.   Warunki selektywnego pobrania mogą być używane nie tylko w celu walki ze spamem. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości od określonego nadawcy, można utworzyć filtr, który będzie blokować takie wiadomości. 

  Opcja Pobierz wzorce filtrowania z pliku pozwala na przekazanie warunków dla filtru z gotowego tekstowego pliku, zamiast wprowadzać je ręcznie. Plik ten można utworzyć w dowolnym edytorze tekstowym, oddzielając każdy warunek, jako nowy akapit. Jeśli masz czarną listę adresów, z których przychodzi spam albo wirusy, to można ją też dodać do filtru selektywnego pobierania.

  0  

  Operacje filtrów
  Każdy filtr w Filtracji wiadomości ma operację lub zestaw operacji, które mają być wykonywane przy zbieżności warunków. 

  Najczęstsza wspólna operacja to przenoszenie wiadomości do folderu (Przenieś wiadomość do folderu). Jest ona używana do sortowania poczty od różnych nadawców. Jednakże, to nie jest jedyna możliwa operacja. 


  Przenieś wiadomość do folderu - przenosi wiadomość z folderu źródłowego do innego określonego przez użytkownika. 

  Kopiuj wiadomość do folderu - utworzy kopię wiadomości w określonym/ wybranym folderze. 

  Eksportuj wiadomość – zapisze wiadomość do pliku. Możesz utworzyć nowy plik lub dodać tekst wiadomości do istniejącego pliku. Program pozwala eksportować nagłówki wiadomości. Możesz zapisać wiadomość jako zwykły plik tekstowy, albo jako plik wiadomości (.MSG lub .EML), czy jako Unix-box lub jako tekst rozdzielony przecinkami (.CSV).

  Utwórz sformatowaną wiadomość - tworzy wiadomość na podstawie szablonu. Możesz skonfigurować The Bat! tak, że w momencie otrzymania ważnej wiadomości od niektórych nadawców, automatycznie będzie tworzyć się gotowa odpowiedź, którą trzeba będzie tylko wypełnić. 

  Drukuj wiadomość - drukowanie wiadomości. Wybrając tę operację, można określić szablon drukowania wiadomości. 

  Zachowaj załączniki - zachowuje pliki załączone do wiadomości na dysku twardym. Jeśli w folderu docelowym już istnieje plik o tej samej nazwie, można wybrać jedną z trzech opcji – zmień nazwę pliku, nadpisuj istniejący plik lub pomiń, ponieważ plik już istnieje. 

  Dołącz notatkę - dodaje notatkę do wiadomości. Można zobaczyć notatki, jeśli dodasz kolumnę Notatki w liście wiadomości i aktywujesz opcję w menu Środowisko->Automatyczny podgląd notatki (skrót klawiaturowy Ctrl + Shift + I). 

  Usuń wiadomość – wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Kosz

  Usuń wiadomość z serwera - usunie wiadomość z serwera, ale wiadomość pozostanie w programie. 

  Wybierając Znaczniki pojawi się następujące menu: 


  Oznacz wiadomość jako przeczytaną – jest używana dla poczty przychodzącej, ponieważ reszta wiadomości będzie na pewno już oznaczona jako przeczytana. 

  Oznacz wiadomość jako nieprzeczytaną – pozwala oznaczyć wiadomość jako nową, nieprzeczytaną. 

  Odwróć znacznik przeczytania - jeśli stosuje się dla przeczytanej wiadomości, to wiadomość zostanie oznaczona jak nowa i na odwrót. 

  Oznacz, że była odpowiedź – wiadomość otrzyma znacznik „Odpowiedziano”. 

  Oznacz jako przekazane - wiadomość otrzyma znacznik „Przekazane”. 

  Oznacz wiadomość jako zaparkowaną - zaparkowanie wiadomości chroni przedprzypadkowym jej usunięciem z folderu. 

  Oznacz wiadomość jako niezaparkowaną - odwołanie parkowanie wiadomości. 

  Odwróć znacznik parkowanie - jeśli stosuje się do wiadomości zaparkowanej, to znacznik parkowania będzie usunięty i na odwrót. 

  Oznacz wiadomość flagą - dodaje do wiadomości czerwoną flagę. Ten znacznik można używać według własnego uznania. 

  Usuń oznaczenie wiadomości flagą – odwołuje używanie flagi. 

  Odwróć oznaczenie flagą - jeśli stosuje się do wiadomości z flagą, to flaga zostanie usunięta, i na odwrót. 

  Pokoloruj - oznacza wiadomość określonym kolorem. 

  Ustaw wysoki/normalny/niski priorytet - ustala wagę/znaczenie danej wiadomości. 

  W sekcji Etykiety są następujące operacje: 


  Ustaw etykiety - przypisanie wiadomości wybranej etykiety. 

  Dodaj etykiety - dodanie etykiety do innych. 

  Oczyść etykiety - usuwanie wybranej etykiety. 

  Oczyść wszystkie etykiety - usunięcie wszystkich etykiet wiadomości. 

  Przechwyć adresy - utworzenie wpisu w książcej adresowej z adresem mailowym z pobranych wiadomości. Może to być adres nadawcy i/lub odbiorcy, a także każdy z adresów pól Kopia dla:, Kopia ukryta i/lub Odpisz do:. Jednocześnie, można dodać wybrany adres do jednej lub wielu grup. 

  Usuń adresy z książki adresowej - usuwanie którykolwiek z powyższych adresów z książki adresowej. Ponadto, można usunąć adres z jednej lub wielu grup. 

  Utwórz nową wiadomość - utworzenie wiadomość na adres, podany przy użyciu szablonu. Można użyć tekstu oryginalnej wiadomości jako cytatu. 

  Utwórz automatycznie odpowiedź - tworzenie wiadomości na adres nadawcy, przy użyciu szablonu. Można użyć tekstu oryginalnej wiadomości jako cytatu. 

  Utwórz potwierdzenie przeczytania - stworzenie potwierdzenia przeczytania wiadomości za pomocą odpowiedniego szablonu. 

  Przekaż wiadomość - wysłanie oryginalnej wiadomość na określony adres lub adresy. Odbiorcy będą widzieć, że wiadomość została przekazana. Oraz możliwość włączenia nagłówków do tekstu, wysłanie wiadomości bez żadnych załączników i / lub dołączyć do tekstu wiadomości w formacie .EML

  Przeadresuj wiadomość - wyślij wiadomość w swojej pierwotnej formie na wskazany adres lub adresy. Odbiorcy otrzymają wiadomość bez informacji o przeadresowaniu. Można aktywować opcję Nie wysyłać załączników

  Odtwarzaj dźwięk - odtworzenie określonego pliku .WAV lub standardowego dźwięku z systemu przy działaniu filtra. Można ustawić czas, w którym program może odtworzyć daną melodię. 

  Uruchom program zewnętrzny - wpisanie polecenie dla zewnętrznego przetwarzania wiadomości. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. 

  Przypomnij - tworzenie przypomnienia o wiadomości w Terminarzu. Wybierz okres i dodatkowe opcje przypomnienia. Na przykład, można ustawić przypomnienie, jeśli wiadomości od określonych adresów ponad tydzień pozostanie bez odpowiedzi. 

  Wpisz do terminarza - tworzenie zaplanowanego zdarzenia, które będzie przeprowadzone zgodnie z ustalonymi warunkami. Ustawienia będą wyglądać tak samo, jak w oknie Właściwości zadania w Terminarzu

  Rozszyfruj wiadomość - rozszyfrowanie oryginalnej wiadomości. Wybierając tę opcję można również ignorować wiadomości, jeśli wiadomości nie mają podpisu lub podpis nie jest ważny. Wybierz ustawienia zapisywania odszyfrowanej wiadomości- można zastąpić oryginalną wiadomość na odszyfrowaną wiadomość, dodać wiadomość do oryginalnego folderu lub innego wskazanego folderu. Jeśli to konieczne, The Bat! może automatycznie usunąć oryginał po deszyfrowaniu. Również można dostosować działanie programu w przypadku, jeśli wiadomość nie można rozszyfrować. 

  Eksportuj podpis lub certyfikat S/Mime – eksportowanie elementów szyfrowania wiadomości. Możesz wybrać, jakie informacje chcesz wyodrębnić z wiadomości – podpis razem z certyfikatem lub tylko certyfikat. Można również zapisać informację o podpisie w pliku tekstowym lub w formacie pliku .XML

  Ustaw parametr - ustawienie własnych wartości dla zmiennych. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.

  0  

  Tworzenie, edycja i usuwanie filtrów
  Podczas przetwarzania korespondencji często istnieje konieczność podzielenia wiadomości na kategorie. Można to zrobić ręcznie, tworząc osobne foldery i przeciągając wiadomości do nich z folderu Odebrane, ale dla wygody użytkownika w The Bat! istnieje możliwość automatycznego sortowania wiadomości. 

  Dla automatycznego filtrowania wiadomości należy utworzyć zasady sortowania za pomocą opcji Filtracja wiadomości. 

  Tworzenie, edycja i usuwanie filtrów sortowania 

  Aby rozpocząć korzystanie z Filtracji wiadomości, wybierz w menu Konto->Filtrację wiadomości (kombinacja klawiszy Shift + Ctrl + S). 


  Aby utworzyć nowy filtr, należy najpierw wybrać rodzaj wiadomości: dla przychodzącej, wychodzącej, przeczytanej, odpowiedzi lub dla selektywnego pobierania wiadomości z serwera. Pierwsze cztery rodzaje są używane do sortowania wiadomości, ostatni – do walki ze spamem. Wybierz żądany rodzaj w lewej części okna, a następnie wybierz menu Plik->Nowy, lub kliknij ikonę  . 

  Na przykład, rozważmy utworzenie filtru dla poczty przychodzącej. Jeśli masz kilka skrzynek pocztowych, to można wybrać jedną z nich, dla której chcesz utworzyć filtr lub przypisać wspólne filtry dla wszystkich skrzynek. Następnie, określ nazwę dla tego filtru. Dodaj warunek filtru, klikając przycisk Dodaj warunek w sekcji okna Warunki i skonfiguruj go. Dodaj operację filtru, klikając przycisk Dodaj w sekcji Operacje i skonfiguruj go. (p. rysunek) 


  Na przykład, na podany w ten sposób filtr dla poczty przychodzącej, program będzie przenosić wiadomości z adresu zawierającego office LUB biznes, do folderu Test 2. Jeśli chcesz przenieść wiadomość do folderu, który jeszcze nie istnieje w drzewie folderów, wybierz operacje, a następnie opcję Twórz automatycznie w razie potrzeby


  W sekcji Opcje można wprowadzić dodatkowe ustawienia filtru. 


  Filtr będzie działać tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole Aktywny. Przy tworzeniu filtru to pole automatycznie jest zaznaczone. Czasami trzeba wyłączyć filtr dla debugowania innych. W innych przypadkach filtru nie trzeba wyłączać. 

  Tylko wyzwalanie ręczne - jeżeli ta opcja zostanie wybrana, uruchomienie filtrów będzie dostępne przez menu Folder->Przefiltruj zawartość..., wybrając opcję Tylko filtracja ręczna. Ten filtr nie będzie wykorzystywany dla automatycznego sortowania wiadomości. 

  Kontynuuj działanie następnych filtrów - jeśli wiadomość spełnia warunki określone w filtrze, The Bat! przestaje przetwarzanie wiadomości, ale czasami to nie wystarczy. Opcja może być używana dla filtrów, które zmieniają kolor grupy wiadomości, dodają znaczniki i tym podobne, a następnie, na przykład przenoszą wiadomość do innego folderu. 

  Uruchom filtr, używając skrótu klawiszowego – aktywując tę opcję, można przypisać skrót klawiaturowy do powoływania filtrów. Ta kombinacja klawiszy będzie alternatywną metodę uruchomienia filtru. Jeśli chcesz, aby to był jedyny sposób uruchomienia filtru, wybierz opcję Uruchamiaj filtr tylko za pomocą skrótu. Wybrana kombinacja klawiszy będzie działać dla każdej wiadomości, nawet jeśli dana wiadomość nie spełnia warunków, działanie filtru będzie wciąż wykonywane. Jeśli chcesz zmienić tę właściwość, aktywuj opcję Sprawdzaj czy wiadomość spełnia kryterium, wtedy program sprawdza wiadomość i w przypadku niezgodności nie będzie realizował warunków filtru.

  Istnieją filtry, które tworzą wiadomości wychodzące. Można określić, co się stanie dalej z tymi wiadomościami, wybierając jedną z trzech opcji: wysyłaj utworzone wiadomości zgodnie z konfiguracją konta, wysyłaj utworzone wiadomości natychmiast lub wysyłaj utworzone wiadomości do kolejki wysyłkowej

  W sekcji Statystyka jest prowadzona ewidencja filtru: ile razy został przetestowany, ile razy został zastosowany oraz jego skuteczność. Te informacje można wykorzystać do ulepszenia działania filtrów. 

  W menu Filtracji wiadomości można też edytować istniejące filtry. Aby to zrobić, wybierz filtr i zmień warunki lub operacje. Aby sprawdzić i poprawić filtry, przetestuj je. Wybierz wiadomość, dla której filtr powinien działać, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Testuj filtry


  W nowym oknie można określić, które rodzaje filtrów mają być testowane. Uczyniwszy to, kliknij przycisk OK. Pojawi się wynik testu; gdy ilość przetworzonych wiadomości jest zbieżna z liczbą sortowanych, to znaczy, że filtr działa poprawnie. 


  Filtry mogą być stosowane nie tylko do sortowania nowych wiadomości, a także do przegrupowania wiadomości, które już od dawna są w innych folderach. Aby to zrobić, w drzewie folderów kliknij prawym przyciskiem myszy na folder, w którym wiadomości mają być przegrupowane, a następnie wybierz opcję Przefiltruj zawartość...(kombinacja klawiszy Ctrl + F). 


  Wybierz rodzaj filtrów, które mają być stosowane przy przegrupowaniu wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK. Wiadomości powinny być przeniesione do nowego folderu. Pojawi się okno z wynikami sortowania. 


  Jeśli jakiś filtrów nie używasz, to możesz je usunąć. Aby to zrobić, wystarczy wybrać filtr z listy filtrów i nacisnąć klawisz Delete lub kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Usuń.


  0