Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym The Bat! v8

Niniejszy dokument stanowi umowę licencyjną (dalej jako Licencja) zawartą pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczna lub osobą prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną) (dalej jako Użytkownik) i Ritlabs, SRL (dalej jako Posiadacz praw), przyznającą niewyłączne prawo do korzystania z programu The Bat! w wersji 8 (dalej jako Program).

Niniejsza umowa licencyjna zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika pierwszej instalacji, uruchomienia, sporządzenia kopii Programu lub przystąpienia do korzystania z Programu w inny sposób.

Instalacja i użytkowanie

Przed rozpoczęciem instalacji lub korzystania z Programu, Użytkownik zgadza się z warunkami niniejszej Licencji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, musi niezwłocznie przerwać proces instalacji i/lub niezwłocznie zaprzestać korzystania z Programu.

Niezarejestrowane kopie Programu mogą być instalowane i wykorzystywane w celu oceny i wypróbowania tylko przez okres 30 dni (okres próbny). Po upływie 30-dniowego okresu próbnego, Użytkownik musi zarejestrować Program lub zaprzestać korzystania z niego oraz usunąć z komputera. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie niezarejestrowanego programu po upływie okresu próbnego.

Rejestracja Programu daje użytkownikowi prawo do korzystania z Programu po upływie 30-dniowego okresu próbnego. Umożliwia ona korzystanie z funkcji Programu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, korzystanie z drobnych aktualizacji wersji 8, wydanych przez Posiadacza praw.

Po uiszczeniu opłaty i dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje klucz zawierający nazwę (nazwę biznesową) i prawo niewyłączne do instalacji i korzystania z jednej kopii Programu na jednym urządzeniu. Klucz nie podlega zwrotowi, nie może być przeniesiony lub ponownie zarejestrowany na inną osobę fizyczną lub prawną. Użytkownik musi aktywować otrzymany klucz, aby móc korzystać z Programu po upływie 30-dniowego okresu próbnego.

W przypadku zmiany nazwy osoby fizycznej lub prawnej lub przekształcenia osoby prawnej, Posiadacz praw nie może zamienić klucza. Jeśli Użytkownik chce zmienić dane dotyczące rejestracji programu lub klucz, wymagana jest nowa Rejestracja Programu i ponowna płatność za licencję.

Zgodnie z niniejszą Licencją, Użytkownikowi przyznaje się niewyłączne prawo do korzystania z Programu: Użytkownik może go zainstalować, użyć funkcji programu, ma prawo do utworzenia i uruchomienia jednej kopii oprogramowania na komputerze, ma dostęp do terminalu stacji roboczej Użytkownika zgodnie z typem zakupionej licencji.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.

Ograniczone wykorzystanie

Użytkownik, w ramach zakupionej licencji, nie jest uprawniony do dystrybucji, publikowania, sprzedaży, przypisywania, udzielania sublicencji, wynajmu, leasingu, użyczania, modyfikowania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia lub dostosowania Programu i / lub jego składników.

Użytkownik może tworzyć kopie Programu wyłącznie w celu archiwizacji i utworzenia kopii zapasowych.

Jakiekolwiek korzystanie z Programu, które jest niezgodne z prawem na mocy traktatów międzynarodowych lub przepisów prawa miejscowego, jest zabronione przez niniejszą Licencję.

Naruszenie warunków niniejszej Licencji powodować będzie odpowiedzialność prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastrzeżone prawa autorskie

Program jest chroniony przez obowiązujące przepisy prawne i konwencje międzynarodowe, dotyczące prawa autorskiego i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, są zastrzeżone przez Ritlabs, SRL. Program nie jest przeznaczony do sprzedaży. Może być przedmiotem licencji, jako podlegający ochronie przejaw działalności twórczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Program jest przeznaczony i oferowany jako oprogramowanie dla celów ogólnych. Posiadacz praw nie jest zobowiązany do dostosowywania funkcjonalności Programu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na fakt, że oprogramowanie może zawierać błędy, a ponadto zobowiązuje się do samodzielnego tworzenia kopii zapasowej danych podczas korzystania z Programu.

W przypadku wykrycia przez Użytkownika jakiejkolwiek usterki Programu, Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Posiadacza praw, przedstawiając opis wykrytej usterki Programu.

Posiadacz praw nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, wynikłe z używania lub nadużywania Programu, w tym, odpowiedzialności za przestoje, uszkodzenia doświadczone przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku wszelkich nieprawidłowości, wad, wirusów, błędów lub awarii.

Dowód posiadania licencji

Użytkownik, który otrzymał niewyłączne prawo do korzystania z Programu zgodnie z niniejszą Licencją, może wyświetlić w Programie typ licencji, numer seryjny programu oraz nazwę użytkownika, wybierając opcję “O Programie” w podmenu “Pomoc” w głównym menu programu.

Klucz, pobrany podczas rejestracji Programu, jest dowodem posiadania prawa do korzystania z programu i powinien być przechowywany przez Użytkownika. Udostępnianie klucza osobom trzecim jest zabronione.

Program: typy licencji

Home - licencja ta jest przeznaczona do użytku niekomercyjnego. Jest przeznaczona dla jednego użytkownika i posiada ograniczenia funkcjonalne. Taka licencja nie może być zakupiona przez osobę prawną.

Professional - licencja ta jest przeznaczona zarówno do użytku komercyjnego i niekomercyjnego. Ten typ licencji pozwala używać Program przez osobę fizyczną albo prawną, z prawem do korzystania z jednej lub kilku kopii Programu. Maksymalna liczba kopii jest wskazana przy otrzymaniu klucza. Liczba ta zależy od tego, ile kopii Programu może być używane w tym samym czasie. Na przykład, jeśli jest to konieczne, aby zainstalować program na kilku komputerach, ale tylko jeden egzemplarz jest używany w jednym czasie, to licencja dla jednego egzemplarza Programu jest wystarczająca.

We wszystkich innych przypadkach, niezależnie od lokalizacji, ilości i typów komputerów, na których zainstalowany jest program, różnych rodzajów uruchomienia programu i innych czynników - łączna liczba jednocześnie uruchomionych kopii Programu nie może przekraczać liczby kopii wskazanych przy rejestracji klucza.

Rozstrzyganie sporów i PRAWO

Niniejsza Licencja podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Mołdawii.

Użytkownik i Posiadacz praw zgadzają się, że arbitraż prawny będzie wyłączną formą i środkiem rozstrzygania wszelkich sporów, wynikających lub związanych z niniejszą Umową lub korzystania z programu The Bat!, w tym sporów dotyczących ważności, interpretacji, naruszenia lub rozwiązania niniejszej Licencji.

Arbitraż będzie rozstrzygany przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Republiki Mołdawii w Kiszyniowie, Mołdawia (dalej Sąd Arbitrażowy), który jest wyłącznym organem i środkiem rozstrzygania sporów w kontekście niniejszej Licencji. Orzeczenie wydane przez Sąd Arbitrażowy będzie obowiązywać Użytkownika i Posiadacza praw niezwłocznie po jego wydaniu oraz będzie wykonalne na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez właściwy organ. Decyzja Sądu Arbitrażowego może być kwestionowana w ramach jurysdykcji Republiki Mołdawii, zgodnie z dyspozycjami Kodeksu postępowania cywilnego Republiki Mołdawii. Odwołanie od wyroku nie wstrzymuje jego wykonania.

Strony zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania do niniejszej Licencji.

Zmiana warunków

Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składne w związku z wykonaniem niniejszej Licencji, powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zawiadomienia

O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Licencji lub wymagane przez prawo, powinny być wyrażone w formie pisemnej oraz przesłane na adres:

Ritlabs, SRL

ul. Mihai Eminescu, nr. 42

MD-2012, Kiszyniów

Republika MołdowiEULA-EN-UPROSZCZONE v1.6 z dnia © Ritlabs, SRL 1998-2017